FAQ

Zamówienie:

 

1. Wyszukaj produkt– za pomoc? wyszukiwarki dost?pnej na stronie znajd? interesuj?cy Ci? produkt. Wyszukiwarka szuka po nazwie substancji, numerze katalogowym produktu oraz numerze CAS.

 

2. Brak produktu lub brak wystarczaj?cych informacji o produkcie- w przypadku gdy nie znaleziono szukanego produktu lub nie ma wystarczaj?cych informacji o produkcie - prosimy o z?o?enie zamówienia za pomoc? formularza dost?pnego pod opisem produktu lub bezpo?redni kontakt mailowy: contact@8fc.eu

 

3. Zapytania ofertowe– aby uzyska? informacje o cenach produktów, kosztach dostawy, warunkach transportu oraz czasie dostawy prosimy o zapoznanie si? z regulaminem dost?pnym na stronie www.8fc.eu oraz o kontakt mailowy: contact@8fc.eu

 

4. Synteza na zlecenie - Custom synthesis– zajmujemy si? syntez? zwi?zków, nawet tych nieznanych. W celu przygotowania oferty, kosztorysu oraz harmonogramu prosimy o kontakt mailowy: contact@8fc.eu

 

5. Zamówienia– prosimy sk?ada?:

mailowo: contact@8fc.eu

telefonicznie: +44 20 3286 0604, +48 698 811 944, +48 796 255 585

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Ogólne warunki sprzeda?y:

 

Ceny

Ceny dost?pne na stronie internetowej www.8fc.eu s? cenami netto i nie zawieraj? podatku VAT. Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oznaczone s? w Euro (EUR) i polskich z?otych (PLN). Do cen produktów nale?y ka?dorazowo doliczy? koszt transportu produktów i innych ewentualnych op?at wskazanych przez Przedsi?biorc?.

 

Termin wysy?ki

Termin wysy?ki towaru b?dzie wskazany ka?dorazowo w potwierdzeniu zamówienia. Przedsi?biorca ma prawo zmiany terminu wysy?ki, je?li jest ona niemo?liwa z przyczyn od niego niezale?nych, w tym opó?nienia dostarczenia przedsi?biorcy produktów przez jego dostawców.

 

Koszty wysy?ki
Klient ma prawo wyboru sposobu przesy?ki produktu spo?ród sposobów udost?pnionych przez Przedsi?biorc? dla danego produktu. Koszt przesy?ki ka?dorazowo ponosi Klient. Koszt przesy?ki ustalany jest przez Przedsi?biorc? i op?acany jest przez Klienta wraz z cen? za produkt. Koszty wysy?ki s? obliczane i przedstawiane Klientowi wraz z ofert? sprzeda?y. Przedsi?biorca za zgod? Klienta ma prawo realizacji zamówienia w cz??ciach. Koszt wysy?ki ka?dej cz??ci zamówienia ponosi Klient.

 

P?atno??
Realizacja zamówienia rozpoczyna si? w momencie zaksi?gowania na rachunku bankowym Przedsi?biorcy zap?aty za ca?o?? zamówienia lub przedstawienia przedsi?biorcy akredytywy (credit letter). Stali klienci mog? wnioskowa? o odroczenie p?atno?ci (faktura z odroczonym terminem p?atno?ci).

Stopie? czysto?ci

Stopie? czysto?ci wi?kszo?ci odczynników podany jest na stronie w przypadku braku informacji prosimy o kontakt: contact@8fc.eu.

 

Rezygnacja z zamówienia

Przedsi?biorca umo?liwia rezygnacj? ze z?o?onego zamówienia na zasadach opisanych poni?ej.
Klient zobowi?zany jest przes?a? o?wiadczenie – formularz - o rezygnacji z zamówienia na adres mailowy Przedsi?biorcy contact@8fc.eu. Zamówienie mo?e zosta? anulowane do czasu jego nadania. Zamówienie jest anulowane po potwierdzeniu tego faktu przez przedsi?biorc? za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail. Po anulowaniu zamówienia klient zobowi?zany jest do zwrotu Przedsi?biorcy kosztów, jakie ten dotychczas poniós? w zwi?zku z realizacj? zamówienia.

 

Reklamacje
Obowi?zkiem nabywcy jest sprawdzi? towar niezw?ocznie po otrzymaniu przesy?ki. Je?li dostarczony produkt nie spe?nia deklarowanych przez Przedsi?biorc? parametrów, mimo okre?lenia ich przez Przedsi?biorc? jako wi???ce, Klient otrzyma produkt zgodny ze specyfikacj? na koszt sprzedaj?cego. W przypadku braku na stanie magazynowym, sprzedaj?cy proponuje termin dostawy lub zwrot wp?aconej kwoty za produkt. Na koszt Przedsi?biorcy odbierany jest tak?e produkt nie spe?niaj?cy specyfikacji.

 

 

Wi?cej informacji znajduje si? w regulaminie dost?pnym na stronie www.8fc.eu

 


All rights reserved 8FC | infinite fine chemicals
Kodowanie strony: KreatywnaFabryka.com