Synteza na zlecenie

 

Synteza specjalistycznych odczynników i surowców chemicznych, przeznaczonych do bada? oraz dla sektora przemys?owego. 8fc swoj? ofert? kieruje w szczególno?ci do wytwórców produktów farmaceutycznych, suplementów diety, kosmetyków i ?rodków ochrony ro?lin. Rozbudowane zaplecze naukowo – badawcze 8fc dodatkowo umo?liwia syntez? substancji o nieznanych dot?d strukturach, a nawet ich obszernych bibliotek. Poza produktami bezpo?rednio dost?pnymi w sklepie internetowym, mo?liwe jest przygotowanie zamówienia zgodnie z na?o?on? przez klienta specyfikacj? dotycz?c? czysto?ci.

 

W bogat? ofert? wpisuj? si? specjalistyczne materia?y i odczynniki chemiczne o bardzo wysokich czysto?ciach, przeznaczone do syntez, na przyk?ad pod k?tem poszukiwania nowych leków, barwników, czy organicznej elektroniki. 8fc mo?e by? równie? dostawc? lub podwykonawc? cz??ci bada? realizowanych w ramach grantów, projektów i wdro?e? do przemys?u.
 

Chemikalia pakowane s? w sposób u?atwiaj?cy pos?ugiwanie si? produktem, a wybór butelek o mniejszych pojemno?ciach mo?e by? szczególnie istotny w przypadku substancji lotnych lub wra?liwych na kontakt z powietrzem oraz wod?. Dzi?ki temu, substancje mo?na wykorzystywa? znacznie efektywniej. Co wi?cej, klient sam mo?e zdecydowa?, co do sposobu pakowania swojego zamówienia.

 

 

 

 

kontakt & wspó?praca: contact@8fc.eu

 

                       formularz zamówienia - synteza na zlecenie:

 

                        

 


All rights reserved 8FC | infinite fine chemicals
Kodowanie strony: KreatywnaFabryka.com