Regulamin

Terminy u?yte w Regulaminie oznaczaj?:

Przedsi?biorca – Infinite Fine Chemicals Limited (Infinite Fine Chemicals LTD) z siedzib? w Londynie w Wielkiej Brytanii 40-44 UxBridge Road, London, W5 2BS, United Kingdom), nr wpisu w Companies House: 09194491.

8FC | infinite fine chemicals - prowadzony przez Przedsi?biorc? sklep internetowy.

Sklep – sklep internetowy o nazwie 8FC | infinite fine chemicals mieszcz?cy si? pod adresem internetowym „www.8fc.eu”.

Produkt – rzecz, która jest przedmiotem sprzeda?y w sklepie.

Klient – podmiot – wy??cznie przedsi?biorca wpisany do stosownego rejestru lub ewidencji w Pa?stwie Cz?onkowskim UE, który przeszed? procedur? Rejestracji i weryfikacji, w wyniku której utworzone zosta?o dla niego Konto, a tak?e przedsi?biorca wpisany do stosownego rejestru lub ewidencji w Pa?stwie Cz?onkowskim UE, który przeszed? procedur? weryfikacji i który dokona? zamówienia w sklepie w innej formie.

Konto - prowadzone dla Klienta przez Przedsi?biorc? pod nazw? (login) miejsce b?d?ce zbiorem zasobów, w którym gromadzone s? dane Klienta oraz informacje o jego dzia?aniach w ramach Sklepu.

Profil – zbiór danych zawieraj?cy informacje o Kliencie.

Administrator - przedstawiciel Przedsi?biorcy zarz?dzaj?cy technicznie w jego imieniu Sklepem.

Transakcja – umowa cywilnoprawna sprzeda?y pomi?dzy Przedsi?biorc? prowadz?cym Sklep a Klientem, na zasadach okre?lonych w Regulaminie.

Rejestracja - procedura zak?adania Konta.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego 8FC | infinite fine chemicals.

Si?a wy?sza - kl?ski ?ywio?owe, dzia?ania ?ywio?ów, w tym powodzie i inne kl?ski naturalne, po?ary, wybuchy, strajki, wojny, zamieszki, niepokoje spo?eczne, epidemie, embarga, nieuzyskanie licencji eksportowych lub zezwole? importowych, opó?nienia transportowe oraz dzia?ania rz?du, braki energii, problemy z dostawami dostawców lub istotne przerwy.

Artyku? 1

Niniejszy Regulamin okre?la prawa i obowi?zki Sklepu oraz prawa i obowi?zki Klientów.

Artyku? 2

Warunkiem z?o?enia zamówienia w sklepie przez Kupuj?cego jest zapoznanie si? z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowie? dokonana przed zawarciem umowy sprzeda?y. Je?eli przedsi?biorca i Klient nie postanowi? inaczej na pi?mie, warunki okre?lone w niniejszym Regulaminie stosuje si? do ka?dej sprzeda?y Klientom, którzy nie podpisali indywidualnych umów sprzeda?y.

Artyku? 3

Przedsi?biorca w sklepie sprzedaje ?rodki chemiczne oraz sprz?t chemiczny jedynie tym klientom, którzy pomy?lnie przeszli procedur? weryfikacji prowadzon? przez Przedsi?biorc?. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci Przedsi?biorca ma prawo odmowy sprzeda?y produktu. Przedsi?biorca sprzedaje produkty wytworzone we w?asnym zakresie, a tak?e pochodz?ce tak?e od innych wytwórców. Zgodnie z rozporz?dzeniem WE nr 1906/2007 podmiot odpowiedzialny b?dzie wymieniony w karcie charakterystyki substancji (MSDS). Oferowane produkty przeznaczone s? do u?ytku profesjonalnego. Nie mog? by? przedmiotem handlu detalicznego (dla konsumentów). Ka?da substancja sprzedawana jest wraz z kart? charakterystyki MSDS i ?adna z tych substancji wed?ug zharmonizowanej klasyfikacji chemikaliów nie mo?e by? u?yta w innym celu (o?wiadczenie przy zakupie). Klient dokonuj?c zakupu po?wiadcza, ?e dana substancja b?dzie u?ywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Artyku? 4

Wymagania techniczne

Artyku? 5

Klient w celu rejestracji, powinien wype?ni? formularz rejestracyjny dost?pny na stronie sklepu i poda? wskazane tam dane. Wskazane przez Klienta dane osobowe zostan? umieszczone w Profilu Klienta. Wszelkie wskazane wy?ej dane Klienta nie b?d? ujawniane ani przez niego, ani przez Przedsi?biorc? i Administratora innym Klientom i osobom trzecim.

Artyku? 6

Po wype?nieniu i potwierdzeniu prawdziwo?ci danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wys?ana wiadomo?? potwierdzaj?ca rejestracj?. Z chwil? potwierdzenia Rejestracji dochodzi do za?o?enia konta w sklepie, na warunkach okre?lonych w Regulaminie. Jednocze?nie Klient potwierdza, ?e znane s? mu wszystkie zapisy niniejszego regulaminu i zaakceptowa? ich tre??.

Artyku? 7

Przedsi?biorca mo?e uzale?ni? Rejestracj? Klienta w sklepie od uwiarygodnienia jego danych wskazanych w formularzu rejestracji poprzez przes?anie na wskazany Klientowi adres mailowy skanów dokumentów. Przedsi?biorca mo?e ??da? od Klienta uwiarygodnienia przez niego jego danych wymienionych w formularzu rejestracji ka?dorazowo przed zawarciem umowy sprzeda?y.

Artyku? 8

W wyniku prawid?owej Rejestracji Przedsi?biorca tworzy dla Klienta Konto przypisane do loginu podanego w formularzu rejestracyjnym. U?ytkownik uzyskuje dost?p do Konta po podaniu w Sklepie loginu i has?a, które wpisa? w formularzu rejestracji (logowanie).

Artyku? 9

Profil zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku pó?niejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany zaktualizowa? je, korzystaj?c z odpowiedniego formularza dost?pnego na stronie Sklepu. U?ytkownik nie ma mo?liwo?ci zmiany przyj?tej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Nie dokonanie aktualizacji danych lub te? wskazanie nieprawdziwych danych, o których mowa wy?ej, upowa?nia Przedsi?biorc? do zablokowania Konta Klienta do czasu aktualizacji przez niego danych we wskazanym przez Przedsi?biorc? terminie, a w razie niedope?nienia tych czynno?ci, do usuni?cia Konta Klienta.

Artyku? 10

Dokonuj?c rejestracji w Sklepie Klient wyra?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z pó?n. zm), oraz ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z pó?n. zm.).

Artyku? 11

Klient, który przeszed? pomy?lnie procedur? rejestracji i weryfikacji oraz posiada Konto, ma prawo do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym z zastrze?eniem art. 7. Prawo do zakupów posiada tak?e klient, który przeszed? procedur? weryfikacji i dokona zamówienia poza sklepem internetowym poprzez wype?nienie formularza zamówienia. Artyku? 7 stosuje si? odpowiednio.

Artyku? 12

Klientowi nie wolno korzysta? z Kont innych Klientów oraz udost?pnia? swojego Konta innym osobom. Klient powinien zachowa? w tajemnicy login i has?o do Konta. Konta s? niezbywalne na rzecz osób trzecich.

Artyku? 13

Klient ponosi ca?kowit? odpowiedzialno?? za wszelkie szkody wyrz?dzone Przedsi?biorcy i osobom trzecim wskutek zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Artyku? 14

Klient w formularzu zamówienia zobowi?zany jest do szczegó?owego okre?lenia przedmiotu zamówienia, tj. wskazania poprawnych informacji dotycz?cych wszystkich zamówionych produktów, w szczególno?ci podania: pe?nych numerów produktów, ilo?ci zamawianych produktów, nazw produktów oraz ich cech.

Artyku? 15

Dokonanie przez klienta dalszej odsprzeda?y produktów zakupionych u Przedsi?biorcy w Sklepie dokonywane jest we w?asnym imieniu Klienta, na jego w?asny rachunek i ryzyko.

Artyku? 16

Klient dokonuj?c zakupu w Sklepie o?wiadcza, i? znane mu s? wszelkie ryzyka oraz niebezpiecze?stwa jakie mog? wynikn?? ze stosowania produktów zakupionych od Przedsi?biorcy.

Artyku? 17

Przedsi?biorca ma prawo w ka?dym czasie, do usuni?cia lub zmiany oferowanych produktów, a tak?e do zmiany ich ceny oraz parametrów. Zmiana ta nie mo?e dotyczy? zawartych ju? umów sprzeda?y.

Artyku? 18

Umowa sprzeda?y zostaje zawarta po z?o?eniu przez Klienta prawid?owego zamówienia oraz potwierdzeniu tego zamówienia przez Przedsi?biorc? zamówienia za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail.

Artyku? 19

Dane z raportów analitycznych, opisy produktów, opisy w katalogach, opisy sporz?dzone na kartach danych technicznych lub w innej dostarczonej dokumentacji produktów, maj? jedynie przybli?ony charakter, chyba ?e Przedsi?biorca wyra?nie okre?li je jako wi???ce.

Artyku? 20

Przedsi?biorca za zgod? Klienta ma prawo realizacji zamówienia w cz??ciach. Koszt wysy?ki ka?dej cz??ci zamówienia ponosi Klient.

Artyku? 21

Klient ma prawo wyboru sposobu przesy?ki produktu spo?ród sposobów udost?pnionych przez Przedsi?biorc? dla danego produktu. Koszt przesy?ki ka?dorazowo ponosi Klient. Koszt przesy?ki ustalany jest przez Przedsi?biorc? i op?acany jest przez Klienta wraz z cen? za produkt.

Artyku? 22

Umieszczenie produktów w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu w?a?ciwych przepisów. Dost?pno?? produktów uzale?niona jest od stanów magazynowych przedsi?biorcy lub mo?liwo?ci ich indywidualnego zamówienia dla klienta.

Artyku? 23

Na wyra?ne ?yczenie klienta z?o?one na etapie sk?adania zamówienia Przedsi?biorca dostarczy mu wraz z zamówionym produktem COA (certyfikaty analizy). Ka?da z zapakowanych partii substancji ma swój w?asny numer. Z ka?dej partu produktów przed ich spakowaniem pobierane s? próbki rozjemcze. Próbki rozjemcze oraz wyniki analizy przechowywane s? przez Przedsi?biorc? przez 12 M-cy od daty sprzeda?y.

Artyku? 24

W przypadku wyboru przez Klienta osobistego odbioru towarów u Przedsi?biorcy pod wskazanym przez niego adresem stosuje si? regu?? EXW Incoterms 2010. W przypadku wyboru przez Klienta przesy?ki towarów na wskazany adres stosuje si? regu?? CPT Incoterms 2010 z zastrze?eniem Artyku?u 21.

Artyku? 25

Termin wysy?ki towaru b?dzie wskazany ka?dorazowo w potwierdzeniu zamówienia. Przedsi?biorca ma prawo zmiany terminu wysy?ki, je?li jest ona niemo?liwa z przyczyn od niego niezale?nych, w tym opó?nienia dostarczenia przedsi?biorcy produktów przez jego dostawców.

Artyku? 26

Realizacja zamówienia rozpoczyna si? w momencie zaksi?gowania na rachunku bankowym Przedsi?biorcy zap?aty za ca?o?? zamówienia lub przedstawienia przedsi?biorcy akredytywy (credit letter). Stali klienci mog? wnioskowa? o odroczenie p?atno?ci (faktura z odroczonym terminem p?atno?ci).

Artyku? 27

Termin wysy?ki uznaje si? za zachowany, gdy:
- zamówiony produkt zosta? przekazany przewo?nikowi zawodowo trudni?cemu si? transportem towarów lub
- Klientowi przes?ana zostanie informacji za po?rednictwem e-mail o gotowo?ci produktu do odbioru, w razie wyboru przez Klienta opcji osobistego odbioru produktów.

Artyku? 28

Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oznaczone s? w Euro (EUR) i polskich z?otych (PLN). Do cen produktów nale?y ka?dorazowo doliczy? koszt transportu produktów i innych ewentualnych op?at wskazanych przez Przedsi?biorc?.

Artyku? 29

Podane ceny s? obowi?zuj?ce dla klientów, którzy podali wewn?trzwspólnotowy adres dostawy. W przypadku sprzeda?y/wysy?ki poza teren EU, ka?dorazowo b?dzie obliczana kwota ko?cowa zamówienia.

Artyku? 30

Je?eli klient nie b?dzie przestrzega? obowi?zków wspó?pracy lub nie przyjmie dostawy produktów, Przedsi?biorca ma prawo do ??dania odszkodowania z tytu?u poniesionych szkód oraz ewentualnych dodatkowych poniesionych kosztów.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I REKLAMACJE

Artyku? 31

Przedsi?biorca umo?liwia rezygnacj? ze z?o?onego zamówienia na zasadach opisanych poni?ej.
Klient zobowi?zany jest przes?a? o?wiadczenie – formularz - o rezygnacji z zamówienia na adres mailowy Przedsi?biorcy contact@8fc.eu. Zamówienie mo?e zosta? anulowane do czasu jego nadania. Zamówienie jest anulowane po potwierdzeniu tego faktu przez przedsi?biorc? za po?rednictwem wiadomo?ci e-mail. Po anulowaniu zamówienia klient zobowi?zany jest do zwrotu Przedsi?biorcy kosztów, jakie ten dotychczas poniós? w zwi?zku z realizacj? zamówienia.

Artyku? 32

Je?li dostarczony produkt nie spe?nia deklarowanych przez Przedsi?biorc? parametrów, mimo okre?lenia ich przez Przedsi?biorc? jako wi???ce, Klient otrzyma produkt zgodny ze specyfikacj? na koszt sprzedaj?cego. W przypadku braku na stanie magazynowym, sprzedaj?cy proponuje termin dostawy lub zwrot wp?aconej kwoty za produkt. Na koszt Przedsi?biorcy odbierany jest tak?e produkt nie spe?niaj?cy specyfikacji.

Artyku? 33

W razie dokonania zwrotu zakupionych produktów Klient zobowi?zany jest prawid?owo opakowa? i oznaczy? produkt, a tak?e poinformowa? swoich pracowników oraz osoby trzecie zajmuj?ce si? transportem produktu o ewentualnym ryzyku oraz niebezpiecze?stwie, jakie mo?e si? wi?za? z przewo?eniem, przechowywaniem, u?ywaniem oraz pos?ugiwaniem si? produktami.

Artyku? 34

Klient zobowi?zuje si? we w?asnym imieniu i w imieniu swoich pracowników, agentów b?d? przedstawicieli, ?e nie ujawni jakichkolwiek informacji poufnych udost?pnionych mu przez Przedsi?biorc? oraz b?dzie traktowa? je jako poufne. Poufnymi informacjami s?: informacje dotycz?ce dzia?alno?ci, finansów, proponowanych produktów, opracowa? produktów, marketingu i/lub planów sprzeda?owych, kontraktów, know-how biznesowego lub operacyjnego i dowolnych innych informacji uznanych przez Przedsi?biorc? za poufne. Klient zobowi?zany jest do naprawienia przedsi?biorcy szkody, jak? ten poniesie w zwi?zku z udost?pnieniem przez Klienta, jego pracowników, agentów b?d? przedstawicieli poufnych danych Przedsi?biorcy lub danych uznanych za poufne.

Artyku? 35

Podane przez Klientów dane osobowe Przedsi?biorca zbiera i przetwarza zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityk? ochrony prywatno?ci.

Artyku? 36

Przedsi?biorca zobowi?zuje si? do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwy?szych standardów bezpiecze?stwa. Przedsi?biorca zobowi?zuje si? do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyj?tkiem danych statystycznych nie pozwalaj?cych na identyfikacj? indywidualnych Klientów. Przedsi?biorca udost?pnia dane osobowe Klientów na ??danie organów pa?stwowych w sytuacji, gdy wymagaj? tego przepisy prawa. Klient ma prawo do wgl?du w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie.

Artyku? 37

Klient wyra?a zgod? na otrzymywanie drog? elektroniczn? informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomie?, oraz innych wiadomo?ci od Administratorów Sklepu.

Artyku? 38

Je?eli Przedsi?biorca w wyniku dzia?ania si?y wy?szej nie b?dzie móg? wykona? swoich deklarowanych obowi?zków, w szczególno?ci dostarczy? towarów, to zostaje zwolniony z obowi?zku wykonania zamówienia na czas przeszkody/utrudnienia oraz niezb?dny okres rozruchu, nie ponosz?c z tego tytu?u odpowiedzialno?ci odszkodowawczej wobec Klienta. Przedsi?biorca w miar? posiadanych mo?liwo?ci o zaistnia?ej sile wy?szej niezw?ocznie poinformuje klienta.

Artyku? 39

Przedsi?biorca mo?e zmieni? Regulamin w ka?dym czasie. Zmiana staje si? obowi?zuj?ca w terminie wskazanym przez Przedsi?biorc?, który nie mo?e by? krótszy ni? 7 dni od momentu udost?pnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrze?eniem, ?e umowy sprzeda?y zawarte przed zmian? Regulaminu s? realizowane na zasadach dotychczasowych.

Artyku? 40

Prawem w?a?ciwym dla umów sprzeda?y zawartych pomi?dzy Przedsi?biorc? prowadz?cym Sklep a Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej obowi?zuj?ce w dniu zawarcia umowy sprzeda?y. Akceptuj?c regulamin Klient o?wiadcza a Przedsi?biorca akceptuje fakt wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej dla ca?ej umowy na podstawie Konwencji o prawie w?a?ciwym dla zobowi?za? umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku (Dz. Urz. UE 8.7.2005). Wybór innego prawa mo?liwy jest wy??cznie w drodze pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

Artyku? 41

Akceptuj?c Regulamin Klient o?wiadcza, a Przedsi?biorca akceptuje fakt, ?e wszystkie spory wynik?e w zwi?zku z umowami sprzeda?y zawartymi pomi?dzy Przedsi?biorca a Klientem poddaje si? pod jurysdykcje s?dów Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze? s?dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012) oraz rozporz?dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze? s?dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I). S?dem w?a?ciwym dla rozstrzygania sporów wynik?ych z realizacji umów sprzeda?y zawartych pomi?dzy Przedsi?biorc? a Klientem jest S?d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach i inne s?dy nadrz?dne dla tego s?du.

Artyku? 42

Przedsi?biorca i Klient b?d? stara? si? w pierwszej kolejno?ci d??y? do polubownego rozwi?zania sporów.


All rights reserved 8FC | infinite fine chemicals
Kodowanie strony: KreatywnaFabryka.com